پرتال جامع سنت | بخاري ناصبي+سند

پرتال جامع سنت

شرحی بر تاریخ تحلیل نشده اسلام

بخاري ناصبي+سند

بخاری درکتاب خود به نام تاریخ الأوسط (یا تاریخ صغیر) پرده ازاعتقاد اصلي خود برداشته وعقیده ی تثلیث خود که همان اعتقاد به خلافت فقط ابوبکروعمروعثمان بعدازرسول خدااست را اینچنین آشکار میکند.اودراین کتاب درضمن دوروایت ٬ بغض وکینه ی خودرا نسبت به حضرت علی بن ابیطالب ابراز وآشکارمیکند.درروایت اوّلی که آورده چنین میگوید:عَنْ ابْن وَهَب عَنْ یونس عَنْ ابن شهاب قالَ: عاشَ أبوبکر بَعْدَ أن اسْتَخلفَ سِنین وأشهُرا ً وعُمَر عَشَرَسنین حَجّها کلها وعُثمان إثنتَیْ عشرَة سَنة حَجّها کلها إلا سنتَیْن ومُعاویَة عشرین سَنة إلا أشهُرا ً حجّ حجّتین ویزید ثلاث سَنوات وأشهُرا ًو...(1)ترجمه: ......: ابوبکر۲سال وچندماه خلیفه شدو عمر ۱۰سال خلیفه شد وهرسال هم به حج رفت وعثمان ۱۲سال خلیفه شدوبه جزدوسال هرسال به حج رفت ومعاویه ۲۰ سال چندماه کمترخلیفه شد و دوبار به حج رفت و یزید هم سه سال وچندماه خلیفه شدو...

می بینیدکه دراین حدیث دوران حکومت علی بن ابیطالب را به حساب نیاورده است.!
ودرروایت دوم ناجنسی خودرا به حدّی میرساند که تعبیر نواصب شام درمورد خلافت علی بن ابیطالب رابکار میبرد ومیگوید:وُلِیَ أبوبکر سَنتَیْن وستّة أشهرووُلِیَ عُمَر عشرسنین وستةأشهر وثمانیةعشریوما ً ووُلِیَ عثمان ثِنتَی عشرة سنة غیراثنیْ عشریوما ً وکانتْ الفِتْنة خمْس سنین ووُلِیَ معاویة عشرین سنة ووُلِیَ یزیدبن معاویة ثلاث سنین وأشهر.(2)ترجمه: ابوبکر ۲سال و۶ماه وعمر۱۰ سال و۶ماه و۱۸روز وعثمان ۱۲روز کمتراز ۱۲سال خلافت کردند وفتنه هم ۵ سال طول کشید و معاویه ۲۰ سال ویزیدهم ۳سال وچندماه خلیفه شدند.

همانطور که مشاهده میکنید درروایت اول اصلا ً علی بن ابیطالب راجزء خلفاء بعدازپیامبر بحساب نیاورد وایشان را ذکرنکرد ودرروایت دوم تعبیری بسیارزشت بکاربرده ودوران حکومت علی بن ابیطالب را به دوران فتنه تعبیرکرد.همان تعبیر ناصبی های شام ازخلافت علی بن ابیطالب ٬که بخاری نیز پیرو ودنباله رو ومروّج مسلک آنها بوده است.
مثل اينکه ايشان فراموش کرده اند:یاعلیّ! لایُبْغِضُکَ إلّا مُنافِق(3)ترجمه: یاعلی! بغض تورادرسینه نداردمگرشخصی که منافق باشد.وباتوجه به آیه کریمه: « إنّ المُنافقین لکاذِبون » اگرکسی منافق باشد دروغگو بودنش طبق نصّ قرآن ثابت است . حال:{ بخاری ~ ناصبی ~ منافق ~ دروغگو }  میباشد. پس بخاری بزرگترین محدث جهان اسلام طبق سنت صحیحه ی اهل سنت منافق وطبق تصریح قرآن دروغگوست.

 حال سؤال اینجاست که شخصی که ازلحاظ اعتقادی اصلا ً سنّی نیست وخلاف اهل سنت اعتقاددارد وطبق سنت نبوی منافق وبنابرتصریح قرآن دروغگوست چطور  اصحح الکتاب بعد القرآن لقب گرفته است ؟؟
پي نوشت:
(١)تاریخ الأوسط ٬طبع حلب٬ جلد ۱ صفحه۱۱۰
(2) همان
(3)صحیح مسلم٬طبع مصر٬تحقیق:محمدفؤادعبدالباقی٬جلد۱ صفحه۶۸ رقم۱۳۱/ مُسندأحمد٬ طبع بولاق٬ جلد۱ صفحه ۸۴/ سنن ابن ماجه٬ طبع مصر٬ جلد۱ صفحه۴۲/ سنن نسائی (المجتبی)٬ طبع اول مصر٬ جلد ۸ صفحه۱۱۷/ السنة ٬ ابن أبی شیبة ٬ طبع دارالفکر٬ جلد۷ صفحه۴۹۴/السنة٬ابن أبی عاصم٬ تحقیق البانی٬ طبع المکتبةالاسلامی ٬ صفحه۵۸۴   رقم ۱۳۲۵/وصدها کتاب دیگر

1- رعایت ادب اسلامی و رسم الخط فارسی ضروری است
2-برای استفاده از مزایای خاص سایت پیشنهاد میشود وارد شوید و نظر خود را ارسال نمایید