پرتال جامع سنت | سنن ابن ماجه قزوینی

پرتال جامع سنت

شرحی بر تاریخ تحلیل نشده اسلام

سنن ابن ماجه قزوینی

ابو عبدالله محمّد بن یزید ابن ماجه ربعی قزوینی در سال 207 یا 209 هجری تولّد و در سال 273 هجری وفات یافت. او برای تكمیل دانش حدیثی خود به شهرهای مختلف علمی آن روزگار ؛ از قبیل بغداد، كوفه، بصره، شام، حجاز و ری مسافرت كرد و از مشایخ بزرگ، همچون: علی بن محمد طنافسی مصعب بن عبدالله زبیری، و... علوم حدیث را فرا گرفت[1]. او دارای كتابی در تفسیر قرآن و كتابی درباره تاریخ قزوین است[2]. اما مهم ترین اثر او كتاب سنن است كه در زمینه ابوابِ فقهی (طهارت تا دیات) در دو جلد نگاشته و در میان صحاح ستّه اهل سنت به عنوان آخرین كتاب از نظر اعتبار شناخته شده است. البته غالباً مؤلفان مالكی به جای سنن ابن ماجه، موطّأ مالك را به عنوان كتاب معتبر در میان صحاح سته می شناسند[3]. گذشته از طرفداران مذهب مالكی، شماری از صاحب نظران ؛ هم چون ابن اثیر جزری، موطّأ مالك را بر سنن ابن ماجه ترجیح داده و برخی دیگر سنن دارمی را از سنن ابن ماجه برتر می دانند[4].
سنن ابن ماجه دارای 4341 حدیث است كه حدود 3002 حدیث آن در پنج كتاب دیگر از میان صحاح آمده و از میان روایات باقیمانده تنها 428 حدیث به عنوان روایت صحیح شناخته شده است[5].
سیوطی برخی از راویان احادیث سنن را اشخاص متّهم به كذب و سرقت حدیث دانسته و معتقد است: این دست از احادیث از طریق دیگر نیز نقل شده است[6].
مصباح الزجاجه از سیوطی و كفایه الحاجه از سندی، از جمله شرح های سنن ابن ماجه اند.
پی نوشت:
[1] - سیر اعلام النبلاء، ج 13، ص 277 و 278 ؛ الاعلام، ج 7، ص 144.
[2] - الاعلام، ج 7، ص 144.
[3] - كتابخانه ابن طاووس، ص 322.
[4] - اصول الحدیث، ص 327 ؛ تاریخ عمومی حدیث، ص 147.
[5] - همان.
[6] - به نقل از تاریخ عمومی حدیث، ص 147.

1- رعایت ادب اسلامی و رسم الخط فارسی ضروری است
2-برای استفاده از مزایای خاص سایت پیشنهاد میشود وارد شوید و نظر خود را ارسال نمایید