پرتال جامع سنت | بعد من به ابوبکر و عمر اقتدا کنید

پرتال جامع سنت

شرحی بر تاریخ تحلیل نشده اسلام

بعد من به ابوبکر و عمر اقتدا کنید

 به طور مرفوع آمده است: 
به كسانى كه بعد از من هستند، يعنى ابو بكر و عمر اقتدا كنيد.
ابن درويش حوت، دراسنى المطالب صفحه 48 گفته است:
اين حديث از ناحيه ابو حاتم نادرست است.و بزاز همانند ابن حزم گفته است:
اين حديث صحيح نيست.
و در روايتى كه ترمذى نقل كرده و نيكويش شمرده چنين آمده است: 
از هدايت عمار پيروى كنيد و به پيمان ابن مسعود تمسك جويند و هثيمى گفته است:
سندش واهى است.
 
 
 

1- رعایت ادب اسلامی و رسم الخط فارسی ضروری است
2-برای استفاده از مزایای خاص سایت پیشنهاد میشود وارد شوید و نظر خود را ارسال نمایید