پرتال جامع سنت | نفرين صحابه توسط پيامبر+سند

پرتال جامع سنت

شرحی بر تاریخ تحلیل نشده اسلام

نفرين صحابه توسط پيامبر+سند

صحیح مسلم از قول عایشه نقل مى کند که پیامبر اکرم دو تن از صحابه را نفرین کردند.
آیا با وجود نفرین پیامبر براى صحابه، باز هم لعن هر یک از صحابه را که نوعى نفرین است گناهى بزرگ و احیانا موجب کفر و مهدور الدم شدن مى دانید؟
- (صحیح مسلم، کتاب البر و الصلة و الآداب، باب من لعنه النبی أو سبه أو دعا علیه، حدیث اول 4 / 2007).

1- رعایت ادب اسلامی و رسم الخط فارسی ضروری است
2-برای استفاده از مزایای خاص سایت پیشنهاد میشود وارد شوید و نظر خود را ارسال نمایید