پرتال جامع سنت | استاندار معاويه+سند

پرتال جامع سنت

شرحی بر تاریخ تحلیل نشده اسلام

استاندار معاويه+سند

آيا صحيح است كه مى گويند: هنگاميكه اهل مدينه باخبر شدند كه معاويه استاندارى مدينه را به زياد بن أبيه سپرده، پيش از عزيمت او به حجاز تمامى اهل شهر، در مسجد پيامبر ـ صلى الله عليه و آله سلّم ـ اجتماع كرده و به قبر رسول الله ـ صلى الله عليه و آله سلّم ـ پناه برده و تا سه روز در آنجا متحصن شده و به توسل و تضرع روى آورده و دعا كردند، كه او به مدينه نيايد. زيرا ظلم و سفاكى و شدت عمل او را مى دانستند، لذا قبل از عزيمت او به حجاز دچار بيمارى سختى شده و در نزديكى كوفه درگذشت.
حال اگر صحابه كرام رسول الله ـ صلى الله عليه و آله سلّم ـ به قبر پيامبر پناه برده و توسل و استغاثه مى كردند. چرا ما مدعى هستيم، كه شرك و حرام است و موجب مباح شدن خون و جان و مال آنها مى شود؟
اگر ما مدعى پيروى از سلف هستيم، اين سلف صالح به قبر پيامبر ـ صلى الله عليه و آله سلّم ـ متوسل شد. چنان چه مسعودى مى گويد:
«فى سنة ثلاث و خمسين هلك زياد بن أبيه... و قد كان كتب الى معاوية أنه قد ضبط العراق بيمينه، و شماله فارغة فجمع له الحجاز مع العراقين. واتصلت و لايته بأهل المدينة، فاجتمع الصغير و الكبير بمسجد رسول الله ـ صلى الله عليه و آله سلّم ـ و ضبحوا الى الله، و لاذوا بقبر النبى ـ صلى الله عليه و آله سلّم ـ ثلاثة ايام لعلمهم بما هو عليه من الظلم و العسف، فخرجت فى كفه بثره ثم حكها ثم سرت و اسودت فصارت أكلة سوداء، فهلك بذلك». مروج الذهب 3: 32

1- رعایت ادب اسلامی و رسم الخط فارسی ضروری است
2-برای استفاده از مزایای خاص سایت پیشنهاد میشود وارد شوید و نظر خود را ارسال نمایید