تلنگر
تعداد نتایج: 3

چرا مولوی عبدالحمید از چند صد نفر طلاب خارجی بدون مجوز حاضر در مدرسه اش چیزی نمی گوید؟

چرا کسی به نقش مخرب مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی در وحدت و امنیت ملی ایران توجهی نمی کند؟

یکشنبه 03 فروردین 1399

چرا سیستم خلافت در خلفای راشدین یک فرمول مشخص ندارد؟

چطور هر خلیفه به یک سیستمی روی کار آمده؟ یک بام و چند هوا؟؟

یکشنبه 03 فروردین 1399